Presentatie zevende deel TIN-20

12 november 2003

Hare Majesteit de Koningin neemt woensdag 12 november 2003 in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam het eerste exemplaar van het zevende en laatste deel van de serie Techniek in Nederland in de Twintigste eeuw (TIN-20) in ontvangst. Deze onder auspiciën van de Stichting Historie der Techniek samengestelde serie maakt inzichtelijk hoe technische en maatschappelijke ontwikkelingen met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. Hierdoor is de geschiedenis van Nederland opnieuw geschreven, nu vanuit een techniekhistorische invalshoek. Komende tijd vormt de verspreiding van de onderzoeksresultaten naar het onderwijs een belangrijk aandachtspunt. Als eerste initiatief op dit terrein wordt op 12 november de TIN-20 serie beschikbaar gesteld aan de scholen voor het voortgezet onderwijs. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door enkele in Jet-Net (Jongeren en Technologie Netwerk Nederland) samenwerkende multinationals.

Het in 1995 gestarte TIN-20 programma heeft op een toegankelijke wijze inzichtelijk gemaakt hoe maatschappelijke en technische ontwikkelingsprocessen met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. Vanuit het perspectief van deze wisselwerking is de twintigste-eeuwse geschiedenis van Nederland opnieuw geschreven.

In de eerste zes delen van de serie is de geschiedenis van een groot aantal deelterreinen neergezet: waterstaat, kantoor en informatietechnologie (deel I), delfstoffen, energie en chemie (deel II), landbouw en voeding (deel III), huishoudtechnologie en medische techniek (deel IV), transport en communicatie (deel V), stad, bouw en industriële productie (deel VI).

In het zevende en afsluitende deel ligt het accent op het vanuit negen specifieke thema’s zichtbaar maken van de manier waarop techniek de Nederlandse geschiedenis heeft gevormd. Aan bod komen onder meer de materiële eenwording van Nederland, de rol van de ingenieurs in de vorming van de interventiestaat, de opkomst van de consumptiesamenleving en van een nieuwe kennissamenleving.

Het TIN-20 programma is het resultaat van een unieke samenwerking tussen wetenschap, overheid en bedrijfsleven. Tientallen onderzoekers uit verschillende wetenschapsgebieden, negen universiteiten,  NWO, diverse overheidsinstellingen waaronder het Ministerie van Economische Zaken, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hebben het programma mogelijk gemaakt. Naast de serie overzichtswerken, waarvan het eerste deel in 1998 verscheen, resulteerde het TIN-20 programma in proefschriften, (populair)wetenschappelijke boeken, onderwijsmateriaal, artikelen in verschillende nationale en internationale tijdschriften en een tentoonstelling. Het hele programma werd uitgevoerd onder auspiciën van de Stichting Historie der Techniek, die in 1988 werd opgericht op initiatief van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs om de historische betekenis van techniek meer onder de aandacht te brengen.

De afsluiting van het programma vormt het startpunt van een initiatief om de onderzoeksresultaten in te zetten binnen het voortgezet, hoger en wetenschappelijk onderwijs. Het doel is jongeren meer inzicht te geven in de betekenis van techniek voor de Nederlandse samenleving. Een aantal in Jet-Net (Jongeren en Technologie Netwerk Nederland) samenwerkende multinationals heeft daarom besloten de TIN-20 serie beschikbaar te stellen aan de scholen voor het voortgezet onderwijs. 

Foto's van de overhandiging van TIN-20 aan Koninging Beatrix.

Terug..