TIN-20 in het voortgezet onderwijs

12 november 2003

Tijdens de eindpresentatie van het onderzoeks- en publicatieprogramma Techniek in Nederland in de twintigste eeuw (TIN-20) op 12 november 2003 overhandigde Philips president G.J. Kleisterlee symbolisch de TIN-20 serie aan het voortgezet onderwijs. Begin januari krijgen 650 scholen voor het voortgezet onderwijs (met een HAVO-VWO bovenbouw) de serie gratis. De actie is mogelijk gemaakt door enkele in Jet-Net (Jongeren en Technologie Netwerk Nederland) samenwerkende multinationals. Doel van de schenking en van de daaraan gekoppelde plannen op onderwijsgebied is jongeren inzicht te verschaffen in de belangrijke rol van techniek in de Nederlandse samenleving.

Techniek heeft in Nederland te kampen met een imagoprobleem. Jongeren kiezen tegenwoordig vaak niet voor een technische vervolgstudie, omdat ze techniek een te moeilijk vak vinden, of omdat ze liever een vervolgstudie kiezen die meer met mensen of de samenleving te maken heeft. In het keuzeproces wordt dan onvoldoende meegenomen dat een keuze voor de techniek juist veel ruimte laat voor het werken aan een betere samenleving. Meer algemeen ontbreekt in de samenleving het besef hoezeer techniek is verweven met de maatschappelijke ontwikkelingen en hoezeer techniek een cruciaal onderdeel vormt van onze cultuur en geschiedenis.

De onder auspiciën van de Stichting Historie der Techniek tot stand gekomen zevendelig serie Techniek in Nederland in de twintigste eeuw gaat in op de wisselwerking tussen maatschappelijke en technische ontwikkelingen. Feitelijk is met de voltooiing van TIN-20 de recente geschiedenis van Nederland vanuit een techniekhistorische invalshoek herschreven. TIN-20 en het daaraan te grondslag liggende materiaal kunnen een bijdrage leveren aan het oplossen van het hiervoor geschetste imagoprobleem en aan het voor een breed publiek inzichtelijk maken van de rol van techniek in onze samenleving. Dit vormde aanleiding voor het initiatief van Jet-Net om TIN-20 beschikbaar te stellen aan de scholen voor het voortgezet onderwijs.

Jet-Net is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, onderwijs, intermediaire organisaties en de overheid met het doel onderwijs in de bèta en de technische vakken interessanter te maken voor leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs.

Natuurlijk kan de TIN-20 serie zelf worden gebruikt als bron voor (profiel)werkstukken en dergelijke. Het gevaar is dan te groot dat de boeken in een mediatheek terecht komen en slechts incidenteel door individuele docenten of leerlingen worden opengeslagen. Er is meer nodig. Daarom heeft de Stichting Historie der Techniek plannen ontwikkeld om samen met het onderwijs en Jet-Net een digitale leeromgeving en lesmateriaal te ontwikkelen dat aansluit op de momenteel in het voortgezet onderwijs gehanteerde methoden. Uit contacten met verschillende scholen, waaronder Scholengemeenschap Spieringshoek uit Schiedam, is gebleken dat er een grote behoefte is aan lesmateriaal dat geschikt is voor het Studiehuis. Materiaal dat gebruikt kan worden voor ANW, maar ook voor geschiedenis en mogelijk andere vakken. Onderdeel van de plannen vormt een analyse-instrument waarmee leerlingen leren een probleem systematisch te analyseren. Het aanleveren van databases met materiaal voor profielwerkstukken en doorverwijzingen naar de TIN-20 serie en andere bronnen is een ander onderdeel van de voorstellen zoals die er liggen. Om de plannen te verwezenlijken worden momenteel fondsen geworven.

Terug..