Over Ons

De Stichting Historie der Techniek

De Stichting Historie der Techniek (SHT) is in 1988 opgericht op initiatief van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) en de technische universiteiten. De SHT verricht baanbrekend werk op het terrein van techniekgeschiedenis. De geschiedenis van Nederland is opnieuw geschreven vanuit het perspectief van de techniek, en tevens is inzichtelijk gemaakt hoe maatschappelijke en technische ontwikkelingsprocessen met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. De in 1994 afgeronde zesdelige serie Geschiedenis van de techniek in Nederland in de negentiende eeuw. De wording van een moderne samenleving 1800-1890 (TIN-19) en de in 2003 voltooide zevendelige serie Techniek in Nederland in de twintigste eeuw (TIN-20) zijn daarvan het resultaat. Beide series kwamen tot stand met steun van het bedrijfsleven, de overheid, de universiteiten, NWO en verschillende maatschappelijke organisaties. Momenteel staat een Europese techniekgeschiedenis in de steigers.

De Stichting Historie der Techniek wordt onder meer gesponsord door:

tuelogo

Internationalisering

Het werk van de SHT heeft steeds meer een internationaal karakter gekregen. Sinds 1999 coördineert de SHT de realisatie van de onderzoeksagenda van het Tensions of Europe onderzoeksnetwerk; een netwerk van ruim 250 wetenschappers uit vrijwel alle Europese landen en de Verenigde Staten. Inhoudelijk richt het netwerk zich op de historische ontwikkeling van infrastructuren, het ontstaan van transnationale technologische samenwerkingsverbanden en de circulatie van goederen, systemen, kennis en mensen. Met stimulerende conferenties, zomerscholen en een brede verspreiding van onderzoeksresultaten vraagt Tensions of Europe steeds opnieuw aandacht voor de centrale rol van technologische ontwikkelingen in de geschiedenis van Europa.

Jonge academici

In 2006 zette de SHT met partners in Bulgarije, Tsjechië en Nederland een promotiefonds op voor jonge academici uit Centraal- en Oost-Europa om het vakgebied techniekgeschiedenis ook daar tot bloei te brengen. Sinds 2010 draagt het Karen Johnson Freeze Fellowship Fund een extra steentje hier aan bij door jaarlijks enkele studiebeurzen te verstrekken aan jonge academici uit die regio. 

Disseminatie

De verspreiding van onderzoeksresultaten staat hoog op de agenda van de SHT. Dit gebeurt onder andere via boeken, de proefschriftenreeks Technology and European History Series, artikelen in (populair-) wetenschappelijke tijdschriften, lezingen, tentoonstellingen en verschillende nieuwe media. Tussen 2012 en 2014 verschijnt op initiatief van de SHT een nieuwe geschiedenis van Europa, bezien door de lens van de ontwikkeling van technologie. Deze zesdelige, Engelstalige boekenserie mikt op een gevarieerd publiek; van historici, sociaalwetenschappers en ingenieurs tot ambtenaren en beleidsmakers, studenten en iedereen met belangstelling voor Europese (techniek-) geschiedenis. Een reeks via internet toegankelijke thematische tentoonstellingen ontsluit de onderzoeksresultaten voor een nog breder publiek.

Onderzoek in opdracht

De SHT voert ook studies uit in opdracht van het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen of de overheid. Thema’s van lopende en op stapel staande projecten zijn de ontwikkeling van transport en vervoer, de geschiedenis van de informatie- en communicatietechnologie, de rol van research en development en de geschiedenis van de Nederlandse kenniseconomie.

De activiteiten van de SHT zijn mogelijk dankzij steun van de Technische Universiteit Eindhoven, het bedrijfsleven, de overheid, verschillende universiteiten, diverse maatschappelijke organisaties en van een grote groep enthousiaste donateurs.