Projectleiders

Projecten van de SHT worden uitgevoerd onder de vakkundige supervisie van de volgende projectleiders:

  • prof.dr. R. (Ruth) Oldenziel
   
  • dr. M. (Mila) Davids
   
  • prof. dr.ir. H.W. (Harry) Lintsen
   

  • dr. E. (Eric) Berkers
   

Johan Schot

Johan Schot (1961) is wetenschappelijk directeur van SPRU - Science Policy Research Unit, University of Sussex (Verenigd Koninkrijk)en wetenschappelijk directeur van de Stichting Historie der Techniek. Tot 2014 was hij hoogleraar Geschiedenis van de Techniek aan de Technische Universiteit Eindhoven en gaf hij mede leiding aan de Stichting Kennisnetwerk  Systeeminnovaties en Transities (KSI). Hij leidde het nationale onderzoeksprogramma Techniek in Nederland in de Twintigste Eeuw (TIN-20). Dit programma omvatte de publicatie van een zevendelige boekenserie, meerdere proefschriften, monografieën, wetenschappelijke en populaire artikelen, bijdragen aan tentoonstellingen, beleidsworkshops en websites voor het onderwijs. Samen met Kurt Fischer is Johan Schot medeoprichter van het Greening of Industry Network. Hij is voorzitter van het European Science Foundation onderzoeksnetwerk Tensions of Europe, Technology and the Making of Twentieth Century Europe (www.tensionsofeurope.eu). In 2002 kreeg hij een NWO Vici beurs voor een project over de rol van transnationale infrastructuren bij de vorming van het huidige Europa (zie www.tie-project.nl). In zijn onderzoek en publicaties richt hij zich op diverse kennisgebieden, zoals de geschiedenis van de techniek, wetenschap en technologie studies, constructive technology assessment en innovatie- en beleidsstudies. Enkele recente boekpublicaties van zijn hand zijn Technology and the Making of the Netherlands: The Age of Contested Modernization, 1890-1970 (2010; met Harry Lintsen en Arie Rip) en Transitions to Sustainable Development (2010; met John Grin en Jan Rotmans). Van september 2010 tot juli 2011 verbleef hij als fellow op het Netherlands Institute for Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences (NIAS) in Wassenaar. Hier werkte hij samen met een internationaal team van techniekhistorici aan een nieuwe geschiedenis van Europa, een zesdelige boekenserie onder de werktitel Making Europe:Technology and Transformation 1850-2000 (zie www.makingeurope.eu). Met Phil Scranton verzorgt hij de eindredactie van deze serie. De boekenserie verschijnt in 2013 bij Palgrave Macmillan. In 2009 is Johan Schot benoemd tot lid van de KNAW.

Ruth Oldenziel

Ruth Oldenziel is hoogleraar techniekgeschiedenis aan de Technische Universiteit Eindhoven. Zij richt zich met name op de relatie tussen Europa en de Verenigde Staten. Binnen TIN-20 was Ruth verantwoordelijk voor het thema huishoudtechnologie. Binnen het Making Europe programma was ze een van de auteurs van het eerste deel van de serie (Consumers, Tinkerers, Rebels). Momenteel richt haar onderzoek zich op de lange termijnontwikkeling van duurzame stedelijke mobiliteit. Ruth is programmaleider van het Cycling Cities programma.

Mila Davids

Mila Davids (1965) is universitair docent binnen de subfaculteit Innovation Sciences. Na haar doctoraal Maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam was ze werkzaam binnen het Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis. Na publicaties over de geschiedenis van de Erasmus Universiteit en het Hoger Economische Administratief Onderwijs, verdedigde zij in 1999 haar proefschrift over de verzelfstandiging van de PTT in 1989. Zij was editor in het project ‘Techniek in Nederland in de 20e Eeuw’ en verantwoordelijk voor het deel ‘Industriële productie’ (deel 6), waarin de relatie tussen technologische ontwikkeling en bedrijfs- en sectorspecifieke factoren wordt benadrukt. Momenteel is zij editor in het project het Nederlands bedrijfsleven in de 20e eeuw en verantwoordelijk voor het deel over innovaties in het Nederlands bedrijfsleven en de kennisinfrastructuur. Voorts verschenen van haar diverse artikelen op dit terrein.

Mila Davids was projectleider binnen het SHT-project over de geschiedenis van DSM research dat werd verricht door J.W. van Rooij en resulteerde in The company that changed itself. R&D and the transformations of DSM (Amsterdam 2007). Momenteel is verantwoordelijk voor het project naar de geschiedenis van Unilever Research uitgevoerd door Ton van Helvoort en het project betreffende de innovativiteit van het MKB in de 20e eeuw. 


Dr. M. (Mila) Davids
Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences
IPO-gebouw, kamer 2.28
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
Tel: 040-2474978 (bgg: 2043)
Fax: 040-2444602
m.davids@tue.nl  

Harry Lintsen

Harry Lintsen (1949) is emeritus hoogleraar Techniekgeschiedenis van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Lintsen studeerde natuurkunde aan de TU/e en schreef een proefschrift over de geschiedenis van het ingenieursberoep in Nederland. Na zijn promotie in 1980 startte hij met een groep onderzoekers een programma over de geschiedenis van de techniek in Nederland in de 19de en 20ste eeuw. De bedoeling was om de Nederlandse geschiedenis te herschrijven vanuit een technisch-maatschappelijk perspectief. Het onderzoek resulteerde in twee boekenseries (in totaal dertien delen). Een samenvatting is gepubliceerd in het publieksboek Made in Holland. Een techniekgeschiedenis van Nederland (1800-2000).

Momenteel leidt Lintsen een onderzoek naar de geschiedenis van Nederland maar dan vanuit het perspectief van duurzaamheid. Verder houdt hij zich bezig met de Nederlandse kennisinfrastructuur in de twintigste eeuw en verricht hij onderzoek naar de geschiedenis van TNO, polymeren, katalyse en dergelijke.

Lintsen is medeoprichter van de Stichting Historie der Techniek. Hij is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en erelid van het KIVI (Koninklijk Instituut Van Ingenieurs).

Ernst Homburg

Ernst Homburg (1952) is hoogleraar ‘Geschiedenis van wetenschap en techniek, in hun onderlinge samenhang’ aan de Universiteit Maastricht, een leerstoel ingesteld door de Stichting Historie der Techniek (SHT). Zijn onderzoek en de publicaties richten zich op het grensvlak van wetenschap en techniek en de interactie tussen het bedrijfsleven en de universiteiten.

Hij studeerde scheikunde (drs.) in Amsterdam, en was verbonden aan de universiteiten te Groningen (1978-1979), Nijmegen (1979-1993) en Eindhoven (1990-1993). Begin 1993 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een proefschrift over de opkomst van het beroep van chemicus in Duitsland, 1790-1850. In 1993 werd universitair docent aan de Universiteit Maastricht, en werd benoemd tot bijzonder hoogleraar in 2002.

Van 1989 tot 2003 was hij lid van de redacties van twee SHT-boekenseries over de Geschiedenis van de Techniek in Nederland in de 19de (Tin19) en 20ste (Tin20) eeuw, waarin hij onder andere hoofdstukken schreef over de chemische industrie. Daarnaast publiceerde hij uitgebreid over (de geschiedenis van) het beroep van chemicus, het technisch onderwijs, de textieldrukkerij, en het milieu.

Van 1993 tot 1997 was hij lid van de stuurgroep van een Europees project over de geschiedenis van de scheikunde 1789-1939. Hij was voorzitter van het Genootschap voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde, Natuurwetenschap en Techniek ‘GeWinNa’ (1995-1998), bestuurslid van de Society for the History of Alchemy and Chemistry (sinds 1996), lid van het bestuur van ICOHTEC (1997-2007), en voorzitter van de Europese Working Party on the History of Chemistry (2003-2009). Van 2000-2010 was hij redacteur voor de book reviews van Ambix.

Hij was voorzitter van de redactie-chemie van de 8-delige New Dictionary of Scientific Biography (New York, 2007). Zijn meest recente boeken zijn Groeien door kunstmest: DSM Agro 1929-2004 (Hilversum 2004) en, met Lodewijk Palm, De geschiedenis van de scheikunde in Nederland 3: De ontwikkeling van de chemie van 1945 tot het begin van de jaren tachtig (Delft 2004). Momenteel schrijft hij een boek over de 150-jarige geschiedenis van het Belgische Solvay concern, uit te geven door CUP, tesamen met Nicolas Coupain en Kenneth Bertrams.

 

Prof. Dr. E (Ernst) Homburg
Universiteit Maastricht
Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen
Postbus 616
6200 MD Maastricht
Nederland
Bezoekadres:
Grote Gracht 90-92
6211 SZ Maastricht
Kamer B1.18
Tel: +31-(0)43-388 3314
Fax: +31-(0)43-388 4917
Thuis telefoon: +31-(0)43-409 4462
e.homburg@maastrichtuniversity.nl