Making Europe

Op initiatief van de Stichting Historie der Techniek werkt een internationale groep historici en sociale wetenschappers sinds 2010 aan een nieuwe geschiedenis van Europa. Dit ambitieuze project onder de titel Making Europe: Technology and Transformations, 1850-2000 zal resulteren in een zesdelige boekenserie en een reeks via het internet toegankelijke thematische tentoonstellingen (de Inventing Europe Virtual Exhibit). Tussen 2013 en 2019 zal de boekenserie verschijnen bij Palgrave Macmillan. De eerste virtuele tentoonstellingen werden geopend in de tweede helft van 2011.

Making Europe komt op een opportuun moment. De toekomst van Europese integratie staat immers hoog op de politieke én maatschappelijke agenda. Het project laat zien dat Europese integratie veel verder gaat dan de Europese Unie en al sinds het midden van de negentiende eeuw steeds nadrukkelijker deel uitmaakt van onze samenleving. Thema’s zoals de circulatie van goederen, personen, energie, ideeën en informatie tussen landen staan centraal in het project. Europa kreeg namelijk niet alleen vorm via politieke verdragen, maar evengoed vanuit de dagelijkse praktijk via grensoverschrijdende netwerken en infrastructuren. Vanuit dit perspectief is het vanzelfsprekend dat de rol van techniek in dit proces integraal wordt meegenomen. Daarbij ligt het accent niet op de techniek zelf, maar op de maatschappelijke invloed van technische ontwikkelingen. Die invloed is niet alleen door research and development en ingenieurs gerealiseerd, maar juist ook door gebruikers van techniek: bedrijven, consumenten, overheden en allerlei internationale organisaties.

Wetenschappers en instituten uit 12 Europese landen en de Verenigde Staten leveren een bijdrage aan het project. Teams van auteurs stellen de boeken samen, terwijl onderzoekers overal in Europa gegevens opsporen in archieven en nationale literatuur. Johan Schot (TU/e) en Phil Scranton (Rutgers University, USA) zijn de hoofdredacteuren van de serie. De rijk geïllustreerde serie belooft uit te groeien tot één van de standaardwerken op het terrein van de Europese geschiedenis.

Bestel  de Making Europe serie op de website van Palgrave

De boekenserie omvat de volgende zes delen: 

Consumers, Tinkerers, Rebels: The People Who Shaped Europe (Ruth Oldenziel and Mikael Hård)

Wie hanteerde de macht om innovaties vorm te geven, van treinwagon naar computer? Dat waren consumenten en gebruikers, beweert dit eerste deel van Making Europe. Ontdek het onnoemelijke verhaal van de bewegingen van de gebruiker: gewone mensen die zich technologieën hebben toegeëigend - en die deze technologieën hebben gebruikt om Europa in hun eigen beeld te smeden. (December 2013)

Building Europe on Expertise: Innovators, Organizers, Networkers (Martin Kohlrausch and Helmuth Trischler)

Door zich te richten op experts in technologie en wetenschap, biedt Building Europe on Expertise een nieuwe lezing van de Europese geschiedenis. We zien experts de samenleving vormgeven, de politieke agenda bepalen, en grensoverschrijdende samenwerking creëren. En we ontdekken dat de unieke kennis van de experts de sleutel was tot het verenigen - maar ook het fragmenteren - van het continent. (Maart 2014)

Writing the Rules for Europe: Experts, Cartels, International Organizations (Wolfram Kaiser and Johan Schot)

Hoe hebben de Europeanen grensoverschrijdende technologische kwesties genavigeerd in de afgelopen 150 jaar? Ontdek de mensen en instellingen die de regels van overeenkomst van technologie schreven - en herschreven. En begrijp de processen van hoe, lang voordat de EU vorm kreeg, het werk van de integratie van Europa al in volle gang was. (Najaar 2014)

Europe's Infrastructure Transition: Economy, War, Nature (Per Høgselius, Arne Kaijser and Erik van der Vleuten)

Europe’s Infrastructure Transition brengt het strijdige verhaal van de Europese integratie in beeld. We leren van de gestelde prioriteiten, de keuzes die gemaakt zijn bij de bouw van infrastructurele verbindingen - binnen en buiten het continent. We zien ook hoe Europa’s infrastructuur mensen en plaatsen zowel verenigd als verdeeld via economische systemen, crises en oorlogen. (Najaar 2015)

Communicating Europe: Technologies, Information, Events (Andreas Fickers and Pascal Griset)

Informatie en communicatie: deze technologieën vormden de kern van moderniteit. Dit boek gaat in op de spanningen die door deze technologieën op Europees niveau zijn gecreëerd. Hier zijn de technologieën van economische, politieke en culturele belang geanalyseerd, evenals hun betekenis in de ‘Lange Twintigste Eeuw’. (Najaar 2016)

Europeans Globalizing: Mapping, Exploiting, Exchanging (Maria Paula Diogo and Dirk van Laak)

Technologie was de sleutel tot Europees kolonialisme. Via technologie brachten Europeanen niet-Europese gebieden in kaart - en beheersten de stroom van mensen en middelen, goederen en informatie. Lees de verhalen over technologieën die zijn geïntroduceerd en op een creatieve manier in gebruik zijn genomen. Ontdek hoe globalisering zoals we die kennen verschilt van wat de Europeanen ooit bedoelden. (Voorjaar 2016)

Making Europe is een initiatief van de Stichting Historie der Techniek en wordt mede mogelijk gemaakt door het SNS Reaal Fonds, het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS), de Technische Universiteit Eindhoven, de European Science Foundation, Next Generation Infrastructures (NGI) en Philips.

Meer informatie over dit project vindt u op www.makingeurope.eu